Meny

Protokoll styremøter

Her finner dere protokollene fra styremøtene til Konvallstien Velforening.


Styret

 •  Tilstedet: Bjørn Landsnes
 •  Tilstedet: Patrick Åsland
 •  Tilstedet: Jon Petter Solli
 •  Tilstedet: Benny Bruun
 •  Tilstedet: Ingrid Doublet
 •  Tilstedet: Thomas Larsen (forrige styret)
 •  Tilstedet: Erlend Revheim (forrige styret)
 •  Tilstedet: Børge Andreassen (web og innlogging)
 •  Forfall: Bjørn Thoresen
 •  Forfall: Åse Lund Vikane

Informasjon

 •  Sted: Teams
 •  Dato: 10. mars 2021
 •  Tid: kl 20-21


Sak 1 - Rollefordeling
Navn Rolle
Patrick Åsland Leder
Bjørn Landsnes Kasserer
Jon Petter Solli Referent og Brønnøysund
Benny Bruun Garasjeanlegget
Ingrid Doublet Dugnadsansvarlig
Åse Lund Vikane Klippeliste plen
Bjørn Thoresen Oppgave ikke satt
Sak 2 - Vårens dugnad
Er satt til 10. og 11 mai kl 18:00-20:00
Arbeidsoppgaver til dugnaden sendes ut på e-post og legges ut på dugnadsiden. Send gjerne inn forslag til hva som må gjøres til dugnadsansvarlig i styret.
Sak 3 - diverse saker det skal jobbes videre med
 • Boder, utforming av forslag (Ingrid Gaupstad, Elisabeth Lauvnes) Jon Petter Solli, Erlend Revheim sender informasjon til styret.
 • Lekeplass (egen gruppe med blant annet Jon Petter Solli og Erlend Revheim). Kasserer henter inn 4000 kr som ble bestemt på årsmøte.
 • Strøm i garasjeanlegg effektiviseres. Bort med strømmålere.
 • Internett via kabel fra beboer til garasje?
 • Kontakt feiebil hvis ikke grus er fjernet innen mars.
 • Nytt styret meldes inn til Brønnøysund
 • Ny fullmakt må gis til ny kasserer
Sak 4 - Neste møte
Neste styremøte avholdes mandag 19. april kl 20:00

Styret

 •  Tilstedet: Bjørnar Holmvik
 •  Tilstedet: Thomas R. Larsen
 •  Tilstedet: Sissel Thun
 •  Tilstedet: Kjetil Strand
 •  Tilstedet: Kristina Calder
 •  Forfall: Erlend Revheim
 •  Forfall: Trine Tande

Informasjon

 •  Sted: Konvallstien 28
 •  Dato: 6. august 2019
 •  Tid: kl 20-21


Sak 1 - Høstdugnad
Høstdugnaden settes til 11. og 12. september fra kl. 18.00 – 20.00. Sett av disse dagene i kalenderen allerede nå. Arbeidsoppgaver til dugnaden sendes ut på e-post og legges ut på dugnadsiden. Innspill på oppgaver kan sendes til Sissel Thun.
Foreløpig tenkte hovedoppgaver:
 • Luking/istandsetting av sandkasse
 • Olje gjerde
 • Male/lakke flaggstang
Sak 2 - Kommunikasjon rundt installasjon av El-lading
Det er mottatt tilbakemelding om at det har vært mangelfull kommunikasjon ifbm hvilke dager garasjedørene skulle være åpne. Dette vil være inkludert i neste runde. Elektriker vil også få tilsendt en kontaktliste med oversikt over hvem som har hvilken garasje for lettere tilbakemelding. Arbeidet forventes å fortsette i uke 34 og 35.
Sak 3 - Gjenoppbygging av garasjer etter brann
Kommunen har godkjent rivning og gjenoppbygging av garasjer som er 20 cm bredere og 20 cm lengre. Utvidelse i lengde vil skje mot bed. Styret godkjenner utvidelsen, og at arbeidet kan ferdigstilles. Godkjente tegninger er inkludert i referatet. Ekstra kostnader med utvidelsen belastes disponentene av garasjene.
Sak 4 - Klipping av plen
Hvis temperaturen fortsetter å holde seg høy fremover, så kan det være at plenklippesessongen må forlenges. Hvis dette blir tilfelle, så vil styret komme tilbake til en utvidet klippeliste.
Sak 5 - Rotter
Hvis beboere oppdager en økende populasjon/problemer med rotter, så vil styret ha beskjed om dette slik at tiltak kan iverksettes.


Bilder til Sak 2 - Gjenoppbygging av garasjer etter brann

Gallery Image
Gallery Image

Styret

 •  Tilstedet: Bjørnar Holmvik
 •  Tilstedet: Thomas R. Larsen
 •  Tilstedet: Erlend Revheim
 •  Tilstedet: Trine Tande
 •  Forfall: Sissel Thun
 •  Forfall: Kjetil Strand
 •  Forfall: Kristina Calder

Informasjon

 •  Sted: Konvallstien 28
 •  Dato: 4. juni 2019
 •  Tid: kl 18-20


Sak 1 - Garasjeanlegg
Thomas startet med å informere om hva som er gjort i forbindelse med brann/undersøkelser og branntomten.

Politiet har ennå ikke konkludert i forhold til brannårsak.
Takstmann har vært på stedet og gjort befaring. Det er to muligheter:
 1. Å gjenoppbygge slik den var, samme standard og nøyaktig samme størrelse.
 2. Å øke hver garasje med 20 cm i lengden og 20 cm i bredden. Dette vil medføre at de 7 garasjene vil bli totalt 1,4 m bredere totalt.
Sistnevnte alternativ vil medføre at deler av den parkeringsplassen som er på enden av garasjeanlegget må vil inngå som garasjer. Resten av parkeringsplassen vil bli kunne bli en del av vei/innkjørsel slik at adkomst blir enklere. Hvis denne parkeringsplassen blir brukt, kan det også bli litt dårligere sikt dersom det står en veldig lang og høy bil der. Således var alle enige om at alternativ 2 kunne gjennomføres.

Kommunen har oppgitt at vi har mulighet for å søke om alternativ 2, altså at vi øker størrelsen noe, men at dette kan regnes innenfor samme standard så lenge alt annet er «likt». Det koster imidlertid å søke kommunen, og det koster også å få avslag. De tilstedeværende og styret var enige om at alle ekstrakostnader for søking og utvidelse i forhold til opprinnelig størrelse dekkes av de som eier/disponerer garasjene.

Thomas L. skal innhente et estimat/kostnadsoverslag fra byggefirma på hva dette vil bli.

Ellers informerte T. Larsen om videre saksgang i forbindelse med el-anlegget i garasjene. Det vil bli startet graving i neste uke, og han kommer nærmere tilbake til dette.
Sak 2 - Eventuelt
Nå er det slik at man ikke bare kan sette opp en bod etter eget hode. Revheim opplyste at det må søkes kommunen dersom du skal sette opp en bod større enn 15 kvm, og at uansett må det være samsvar mellom enhetene. Det betyr at de som oppføres bør være like/enhetlige. Det kom en ny bestemmelse om dette for 7-8 år siden. Malin Sharma Hermans rådgiver i byggesaksavdelingen som også T. Larsen har vært i kontakt med, rådet oss til legge frem en helhetlig plan for område når det gjelder boder. Vi bør finne en «standard» som vi vil gå for på feltet. At vi har en modell/prototype som skal benyttes i forbindelse med fremtidige oppføring av boder.

Styret skal innkalle til et nytt møte og bli enige om dette, samt sende ut informasjon om de nye bestemmelsene.


Styret

 •  Tilstedet: Bjørnar Holmvik
 •  Tilstedet: Børge Andreassen (avtroppende kasserer)
 •  Tilstedet: Thomas R. Larsen
 •  Tilstedet: Kristina Calder
 •  Tilstedet: Sissel Thun
 •  Forfall: Erlend Revheim
 •  Forfall: Kjetil Strand
 •  Forfall: Trine Tande

Informasjon

 •  Sted: Konvallstien 28
 •  Dato: 4. april 2019
 •  Tid: kl 18-20


Sak 1 - Rollefordeling
Navn Rolle
Bjørnar Holmvik Leder og eiendomsstripe
Erlend Revheim Økonomi, kasserer
Sissel Thun Dugnadsansvarlig
Kjetil Strand ....
Thomas Larsen Garasjeanlegg
Kristina Calder Klippeliste plen
Trine Tande Referent og Brønnøysundregister
Sak 2 - Vårens dugnad
Er satt til 14 og 15 mai kl 18:00-20:00
Arbeidsoppgaver til dugnaden sendes ut på e-post og legges ut på dugnadsiden.
Sak 3 - Plenklipping
Det er husrekke C som skal klippe fellesområdene i 2019. Kristina Calder har fått nøkkel til plenklipper, og lager klippeliste. Oppstart så snart som mulig.
Denne gis til Børge Andreassen, og publiseres på konvallstien.no under plenklipping. Service på plenklipper bør utføres i løpet av året.
Sak 4 - Brønnøysundregisteret
Trine Tande må få fødselsnummer til alle nye i styret, slik at Brønnøysundregisteret blir oppdatert.
Sak 5 - Nettbank
Bjørnar må gi fullmakt til nettbank til ny kasserer, Børge Andreassen tar en handover med Erlend.
Sak 6 - Garasjeanlegg
Lyse har godkjent innmeldt plan fra Rogaland elektro. Oppstart forventes etter påske. Det må tas en runde med beboere som har satt seg opp på lader for å få bekreftet dette.
Det må sette av datoer når garasjen skal tømmes for biler, og oppstart på arbeid starter. Dette må kommuniseres på Epost og oppslag på garasjer.
Sak 7 - Praksis ved valg av nytt styre
For å unngå at de samme beboere blir veldig hyppig valgt inn i styret, så er det ønskelig om at alle i hver rekke deltar som styremedlem før tidligere styremedlem kan bli gjenvalgt.
Dette må komme som et forslag på neste årsmøte. Vi har oversikt over styremedlemmer fra 2016, så oppstart settes til det året.

Styret

 •  Tilstedet: Bjørnar Holmvik
 •  Tilstedet: Børge Andreassen
 •  Tilstedet: Thomas R. Larsen
 •  Tilstedet: Elisabeth Lauvnes
 •  Tilstedet: Lisbeth Reinhardt
 •  Tilstedet: Kristoffer Gjøsund
 •  Tilstedet: Trine Tande

Informasjon

 •  Sted: Konvallstien 44
 •  Dato: 29. januar 2019
 •  Tid: kl 20-21


Sak 1 - Regnskap 2018
Regnskapet er ferdig ført og kan ses under informasjon.
Vedlagt ligger også forslag til fordeling av overskudd på våre to balanseposter. Regnskap 2019 ligger i samme link.
Sak 2 - Budsjett
Budsjettforslag for 2019 er satt og tar høyde for bruk av egenkapital mtp garasjeutbygging.
Sak 3 - Status garasjeanlegg
Stavanger Kommune har opprettet mulighet for søking av økonomisk støtte til utbygging av ladeanlegg. Vi har levert søknad. Flaskehalsen ligger pr nå hos Lyse. Rogaland Elektro har bedt Lyse sette i gang graving, men vi avventer at Lyse har tid til dette.
Sak 4 - Årsmøte
 • Dato satt til 6. mars 2019
 • Sende ut innkalling
 • Forberede årsmøte beretning. Lagt ut her.
 • Booke møterom. Booket kirkestua, Stokka kirke.
 • Regnskap sendt til revisjon og godkjent.
 • Valg - ny styremedlemmer. Alle som går av hører med egen husrekker om noen vil ta over.

Styret

 •  Tilstedet: Bjørnar Holmvik
 •  Tilstedet: Børge Andreassen
 •  Tilstedet: Elisabeth Lauvnes
 •  Tilstedet: Lisbeth Reinhardt
 •  Tilstedet: Kristoffer Gjøsund
 •  Tilstedet: Trine Tande (referent)
 •  Forfall: Thomas R. Larsen

Informasjon

 •  Sted: Konvallstien 44
 •  Dato: 30. august 2018
 •  Tid: kl 20-21


Sak 1 - Status garasjeanlegg
Harestad Elektro kunne ikke «matche» tilbudet fra Rogaland Elektro AS. Sistnevntes tilbud var på kr 133400 (ekskl. boks i hver enkelt garasje for tilkobling) I tillegg kommer for Vel-lagets sin del, utgifter til Lyse sin del av arbeidet med innførsel av kabler. Lyse velger og bestiller da graveentreprenør til dette arbeidet. Det er i balansen fra 1.1.2018 satt av 150 000 kr til dekning av alle disse kostnadene. Vi har pr. 31.07. et bankinnskudd på kr. 253000. Se forøvrig regnskap på denne linken.

Thomas L og Kristoffer G ”går videre” med Rogaland Elektro og får disse til å sjekke hva Lyse sitt arbeid vil koste.

Hver enkelt skal kunne koble seg til anlegget og vi må få oversikt over hvem som er eier av de enkelte garasjene. Børge A. fremskaffer kart og innhenter de nødvendige opplysningene hos hver husstand. Kostnadene for boksene i hver enkelt garasje vil selvsagt variere med hvor mange som bestiller samtidig.
Sak 2 - Utbedring lekeplass
Lekeplassen mot byen er i særlig dårlig forfatning. Før vi går videre med dette bør vi ta kontakt med Park og Idrett i kommunen for å sjekke ut muligheter for å få støtte fra kommunen, praktisk og økonomisk, til en slik utbedring. Både lekestativer og underlag bør skiftes/utbedres.

Bjørnar H. tar kontakt med kommunen for å høre om hvor og hvordan man kan søke om slike midler.
Sak 3 - Fartsdumper
Vi har fått avslag fra kommunen m.h.t. å få fartsdumper inne på feltet. Styret ønsker å sjekke ut kostnader med å «sette opp» noen selv. En rask undersøkelse hos Fartsdumper.no viser at det trolig kan settes opp slike for mellom 2.500 og 4.000 kr. Kristoffer kjenner noen som har satt ut slike privat og vil høre med dem om kostnad og arbeid.

I første omgang gjelder dette «hjørnet/baksiden av husnr. 31 (v/bod) Ev. også i svingen mot gangvei til Lassa. Det er ikke beboernes egen trafikk som er problemet, men diverse ”leveransebiler”.
Sak 4 - Høstdugnad
Høstdugnaden settes til 18. og 19. september fra kl. 17.00 – 20.00. Sett av disse dagene i kalenderen allerede nå.
Foreløpig tenkte hovedoppgaver:
 • Ordne det bedet som er på hjørnet av parkeringsplass nærmest byen.
 • Beskjæring av diverse busker.
 • Flytte planter/blomster fra vestsiden v/garasjene lenger ned?
 • (Elisabeth tar kontakt med anleggsgartner Brekke i Botaniker Resvoldsgate i forkant av dugnaden.)
Oppmøtet på vårdugnaden av særlig dårlig (kanskje pga. det nydelige været som var) Det oppfordres derfor til at beboere tar kontakt med dugnadsansvarlig Lisbeth Lauvnes dersom de vet de ikke kan stille på selve dugnadsdagene. Disse kan da få tildelt oppgaver som kan gjøres eventuelt før eller etter 18/19. september. Viser ellers til dugnadsiden.
Sak 5 - Eiendomsstripen
Lisbeth sjekker hva kostnaden med å asfaltere dette området vil være.
Sak 6 - Status
 • Ny vimpel er innkjøpt.
 • Registreringen i Brønnøysund er i orden.
 • Klipppelisten er utsendt og iverksatt.
 • Vårdugnad er gjennomført.
 • Neste styremøte 29. januar 2019 kl 20-21

Styret

 •  Tilstedet: Bjørnar Holmvik
 •  Tilstedet: Børge Andreassen
 •  Tilstedet: Elisabeth Lauvnes
 •  Tilstedet: Thomas Larsen
 •  Tilstedet: Lisbeth Reinhardt
 •  Tilstedet: Kristoffer Gjøsund
 •  Forfall: Trine Tande
 •  Tilstedet: Jan C. Kerlefsen (avtroppende leder)

Informasjon

 •  Sted: Konvallstien 23
 •  Dato: 4. april 2018
 •  Tid: kl 20-21


Sak 1 - Rollefordeling
Navn Rolle
Bjørnar Holmvik Leder og eiendomsstripe
Børge Andreassen Økonomi og web
Elisabeth Lauvnes Dugnadsansvarlig
Lisbeth Reinhardt Eiendomsstripe
Thomas Larsen Garasjeanlegg
Kristoffer Gjøsund Garasjeanlegg
Trine Tande Referent og Brønnøysundregister
Sak 2 - Garasjeanlegg - kapasitet strøm
Kristoffer og Thomas tar kontakt med Rogaland Elektro.
Strømmålere til garasjene er i dag plassert i Konvallstien 1, 41 og 48. Kontaktinfo er gitt videre til Kristoffer og Thomas for oppfølging. I utgangspunktet ønskes det et anbud med ny forsterket strømlinje inn til feltet med koblingsboks, der beboerne kan koble seg til ved behov. Vi ønsker også et anbud der beboerne får tilbud om å betale for å koble sin egen garasje til koblingsboksen. Dette er som regel mye billigere å gjøre samlet, enn enkeltvis. Det er også ønskelig å få til en ordning der vi slipper å ha garasjestrømmålerne inn i private husholdninger.
Sak 3 - Eiendomsstripe
Lisbeth og Bjørnar kontakter Martin og Hanne i Botaniker Resvolls gate 66 med følgende forslag:
 • Alt 1:Fortau helt rundt, noe som forutsetter at både Botaniker Resvolls gate 66 og Konvallstien Velforening vil avgi tomt til kommune. Er dette et alternativ for Hanne og Martin, følges dette opp videre for å sjekke om Stavanger kommune vil påta seg dette.
 • Alt 2:Tilbakestilling, slik at veien blir litt breiere og utkjøringen fra garasjeanlegg blir mer oversiktelig.

Status 8. april: Botaniker Resvolls gate 66 tilbakestiller som beskrevet i alt 2. Det er foreslått å legge grus fra Botaniker Resvolls gate 66.
Sak 4 - Ikke registrert el-biler
Det er observert at el-biler/hybridbiler lader i garasjene uten å ha dette registrert og uten måler. Dette medfører at det ikke betales for eget forbruk og kosten for lading fordeles på alle beboerne i Konvallstien Velforening. Slik skal det selvsagt ikke være. Vi minner om regler for lading av bil.

Styret sender ut krav om registrering og gebyr for brudd på dette. Gebyret settes til 300 kr/mnd.
Sak 5 - Vårens dugnad
Dato for vårens dugnad blir 8.-9. mai.
Innkjøp av ny vimpel ble nevnt som en et ønske til dugnaden.
Ellers sendes arbeidsoppgaver til dugnaden ut på e-post og på dugnadsiden.
Sak 6 - Plenklipping
Elisabeth fremskaffer nøkkel til bod og gir til Thomas.
Thomas lager klippeliste.
Det er husrekke B som skal klippe fellesområdene i 2018. Se oversikt på denne linken.
Sak 7 - Utleie garasjeanlegg
Bjørnar sender ut e-post til beboerne. Det er litt få parkeringsplasser, så ubrukte garasjer settes det stor pris på om leies ut.
Sak 8 - Kontaktinfo og e-post
Konvallstien Velforening har fått en e-post (styret@konvallstien.no). Denne får hele styret tilgang til, samt den videresendes til alle i styret.
Børge oppdaterer ansvarsområder under kontaktinfo på web.
Sak 9 - Brønnøysundregisteret
Trine får oppgaven med å oppdatere Brønnøysundregisteret.

Styret

 •  Tilstedet: Jan Chrisitan Kerlefsen
 •  Tilstedet: Børge Andreassen
 •  Tilstedet: Elisabeth Lauvnes
 •  Tilstedet: Lisbeth Reinhardt
 •  Tilstedet: Kristoffer Gjøsund
 •  Forfall: Inger Strass
 •  Forfall: Kristin Hatleskog

Informasjon

 •  Sted: Konvallstien 6
 •  Dato: 31. januar 2018
 •  Tid: kl 20-21


Sak 1 - Oppfølging trafikksaken
Det er fortsatt utstrakt kjøring til eiendommene, samt parkering i gatene inne på feltet. I noen tilfeller parkeres det fortsatt på eiendommene. Parkering i gatene og på eiendom er ikke lov. Det utstrakte kjøringen i gatene er ikke ønskelig. Styret ønsker å avklare med årsmøtet om saken skal følges videre opp med kommune og parkeringsselskap.
Sak 2 - Oppfølging parkering
Jan Christian har purret kommunen flere ganger om at skiltet med parkeringsforbud må endres fra 06:00 til 07:00. Beslutningen er tatt, men det tar dessverre tid å få byttet skiltet. Kommunen har lovet å prioritere dette.
Sak 3 - Salg av eiendomsstripe
Jan Christian vil fremlegge et forslag til årsmøtet om å selge eiendomsstripen til eierne av Botaniker Resvollsgate 66 for 710 kr/m2. Kjøper skal dekke alle kostnader.
Sak 4 - Betaling for lading av bil i garasje
Børge vil beregne en gjennomsnittspris per kWh fra sist avlesning, og sende beløp og betalingsinformasjon til den enkelte som lader bilen i garasjen.
Sak 5 - Strøsand
Kommunen har fylt på strøsand i strøsandkassen. En beboer har nevnt at vi kunne hatt en ordning for sanstrøing på området, på samme måte som for plenklipping. Styret mener det ikke vil være hensiktsmessig å administrere en slik ordning, og vill heller minne om den enkeltes ansvar for å måke snø og strø de gangene det er glatt.
Sak 6 - Økonomistatus
Ingen store avvik i forhold til budsjettet. Det er brukt noe mer dugnadspenger på opparbeiding av blomsterbed i ved garasjene nærmest Stokkavannet. Det er også et større strømforbruk i garasjene. Dette skyldes at det lades biler. Bileierne vil betale inn sitt forbruk til foreningen, og dette kommer da som en inntekt.
Sak 7 - Årsberetning/årsmøte
Jan Christian vil forberede innkallinger og sakspapirer i henhold til vedtektene. Årsmøtet skal avholdes innen mars, og varsles minst 14 dager før. Frist for å melde inn saker til møtet er 10 dager før møtet avholdes, og sakspapirer sendes ut minst 7 dager før. Foreløpig saksliste:
 • Gjennomgang og godkjenning av regnskap
 • Budsjettforslag 2018
 • Valg av nye styremedlemmer
 • Valg av revisor
 • Salg av eiendomsstripe
 • Videre oppfølging av trafikksituasjonen på området
 • Eventuelt

Styret

 •  Tilstedet: Jan Chrisitan Kerlefsen
 •  Tilstedet: Elisabeth Lauvnes
 •  Tilstedet: Lisbeth Reinhardt
 •  Tilstedet: Børge Andreassen
 •  Tilstedet: Kristoffer Gjøsund
 •  Forfall: Inger Strass
 •  Forfall: Kristin Hatleskog

Informasjon

 •  Sted: Konvallstien 6
 •  Dato: 31. august 2017
 •  Tid: kl 20-21


Sak 1 - Høstdugnad
Høstdugnaden avholdes 3. og 4. oktober 2017. Elisabeth sender ut innkalling og leder dugnadsarbeidet med hjelp av styret. Det bestilles en container til restavfall og en til hageavfall.
Prioriterte oppgaver:
 • Tak til lekeapparat
 • Oppmaling av parkeringsplasser
 • Fjerne gammel plenklipper
Sak 2 - Oppfølging trafikksaken
Kommunen har informert oss om at alle som har etablert avkjørsel fra egen eiendom, har fått brev om å tilbakestille dette. Det er ikke gitt noen dispensasjoner. En beboer har informert at han ikke lenger vil bruke parkeringsplass ved huset. En beboer har sperret avkjørselen og parkerer ikke lenger på eiendommen. Alle, bortsett fra en beboer, har svart kommunen at det ikke parkeres på eiendommene. Vi ser likevel at flere gjør dette. Kommunen vil følge dette opp ved befaring. Velforeningen fortsetter å følge opp denne saken.
Sak 3 - Nabo som vil opparbeide hage på Velforeningens eiendom
De nye beboerne i Botaniker Resvollsgate 66 har kontaktet oss og fortalt at de i god tro har opparbeidet hage ut til grensen til Konvallstien. Velforeningen eier et stykke av området mellom veien og deres eiendom. Vi vil forsøke å finne en minnelig løsning på at de har opparbeidet hage på vår eiendom. Alternativene som ble besluttet er i prioritert rekkefølge:
 • Selge den aktuelle delen av eiendommen.
 • La beboerne i 66 beholde hagen slik den er, mot at de holder den ved like. Hvis dette blir løsningen, må det formaliseres.
 • Jan Christian følger opp saken, med hjelp av Ørjan Berven (nr.4).
Sak 4 - Ladekapasitet i garasjene i garasje
Jan Christian kontakter Rogaland Elektro for tilbud og informasjon om evt. behov for oppgradering av strømforsyningen i garasjene.
Sak 5 - Økonomistatus
Børge gikk gjennom status for velforeningens økonomi.
 • Alle beboerne har betalt kontingent, noen etter flere påminnelser.
 • Strømforbruket ligger over budsjettert beløp. Det antas at dette skyldes ladning av biler i garasjene. Dette vil komme som inntekter på slutten av året når elbileierne avregner og betaler strømforbruk for hele året.
 • Forbruket på dugnad ligger over budsjettet. Skyldes opparbeiding av blomsterbed.
Sak 6 - Eventuelt
Elisabeth sender dokumentasjon for vedlikehold av plenklipper til Børge som legger dette ut på websiden.

Styret

 •  Tilstedet: Jan Chrisitan Kerlefsen
 •  Tilstedet: Elisabeth Lauvnes
 •  Tilstedet: Kristin Hatleskog
 •  Tilstedet: Lisbeth Reinhardt
 •  Tilstedet: Børge Andreassen
 •  Tilstedet: Lars Myklathun (punkt 1)
 •  Forfall: Inger Strass
 •  Forfall: Kristoffer Gjøsund

Informasjon

 •  Sted: Konvallstien 6
 •  Dato: 4. mai 2017
 •  Tid: kl 20-21


Sak 1 - Konstituering
Jan Christian Kerlefsen fortsetter som leder.
Børge Andreassen er kasserer.
Elisabeth Lauvnes er dugnadsansvarlig.


Børge og Lars avtaler overdragelse av dokumenter og disposisjonsrettigheter for bankkonto.
Jan Christian oppdaterer informasjonen i Brønnøysundregisteret.
Sak 2 - Vårdugnad
Vårdugnaden avholdes 10. og 11. mai.
Elisabeth sender ut innkalling og leder dugnadsarbeidet. Kristin og Lisbeth assisterer.Det bestilles to containere til restavfall og en til hageavfall. Bed/planteskråning ved vestre garasje prioriteres. Det samme gjøres eventuell maling av lekeapparater.
Sak 3 - Rottesaken
Vi er ikke kjent med at det lenger er problemer med rotter på feltet. Jan Christian snakker med kommunen og hører om de har annen informasjon, og om de eventuelt kan gjøre en befaring.
Sak 4 - Trafikksaken
Jan Christian sjekker med kommunen hvordan de følger opp beslutningen og brevet fra 2016.
Sak 5 - Strøm i garasjene
Ingenting nytt. Vi har liste over de som har installert måler, og foreløpig overskrides ikke kapasiteten på det elektriske anlegget.
Sak 6 - Skade på garasjeport
Vi har fått en faktura på reparasjon av skade på garasjeport. Noen har kjørt i porten, slik at den har fått skade. Fakturaen er på 2.816 kroner. Styret mener det er riktig at velforeningen dekker slik skade, da garasjeanlegget eies og forsikres av velforeningen. Egenandelen hos forsikringsselskapet er 10.000 kr. Vi vil se an omfanget av skader fremover, og evt. vurdere å forhandle på vilkårene og evt. praksis for dekning av reparasjoner.
Sak 7 - Informasjon om velforeningen på internett
Børge har laget et utkast til en hjemmeside. Vi vil forsøke dette en periode, og legge ut relevant informasjon som møtereferater, vedtekter, kontaktinformasjon, etc. Det koster ca. 1.000 kroner/år. Børge er administrator og redaktør. Styremedlemmene sender bilde til Børge.
Sak 8 - Neste møte
Jan Christian innkaller til neste møte over sommeren.