Meny
Parallax Background

Vedtekter

Konvallstien Velforening

Vedtekter for Konvallstien VelforeningVedtatt siste endringer årsmøte 23. mars 2017

Foreningens navn er Konvallstien Velforening.
2.1 Velforeningens formål er å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser knyttet til området definert i § 3, herunder å forvalte felles areal og eiendom og forestå tiltak av felles trivselsmessig karakter. Foreningen kan ta opp alle saker som er egnet til å fremme formålet.

2.2 Foreningens er partipolitisk uavhengig.
3.1 Velforeningens område er alle fellesarealer tilknyttet boligfeltet Konvallstien, utskilt som gnr 27 bnr 1119, i Stavanger, hvor velforeningen er hjemmelshaver (i grunnboken angitt som «Velforening Stokka felt D»).
4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
5.1 Enhver boligeier i boligfeltet Konvallstien (50 boenheter) er pliktig medlem i foreningen. Det pliktige medlemskapet følger av heftelse tinglyst på eiendommen til den enkelte boligeiendom. Ingen andre enn pliktige medlemmer kan bli medlem.

5.2 Eierne og deres rettsetterfølgere er pliktige til å være medlem av foreningen, samt på lojal måte å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter. Foreningens medlemmer er bundet av de vedtak som treffes av styret og årsmøtet innenfor gjeldende vedtekter.

5.3 Ved eiendomsoverdragelse av bolig skal styret meddeles kjøpers navn og adresse. Den nye eiers plikt til å betale kontingent inntrer fra og med overtagelse av eiendommen.
6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Kontingenten skal fastsettes på grunnlag av de utgifter foreningen har som følge av fellesskapet (faste kostnader).

6.2 Årsmøtet kan ved vanlig flertallsbeslutning av fremmøtte stemmeberettigede fastsette et nærmere bestemt beløp, begrenset oppad til 2 ganger kontingenten pr. år, som skal betales av medlemmene når det er nødvendig for å dekke ekstraordinære utgifter til tiltak innenfor formålets ramme.

6.3 Årsmøtet kan med 3⁄4 flertall av fremmøtte stemmeberettigede vedta låneopptak og pantsettelse av foreningens eiendom, samt pålegge foreningens medlemmer økonomiske forpliktelser ut over det beløp som er nevnt i pkt 6.1 og 6.2.

6.4 Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan etter purring bli avkrevd betaling med tillegg av påløpte renter, beregnet i henhold til Lov av 17. des. 1976 nr. 100 (Forsinkelsesrenteloven). Det samme gjelder beløp som er besluttet til innbetaling i henhold til pkt 6.2 og 6.3.
7.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret som sender skriftlig (også mail) varsel til alle medlemmer minst 14 dager før årsmøtet skal holdes.

Forslag til saker til årsmøtet må være sendt til styret ved leder innen 10 dager før årsmøtet.

Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal sammen med sakspapirene sendes medlemmene minst 7 dager før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.2 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet, og kan også la seg representere ved annet husstandsmedlem, eller ved skriftlig fullmakt av et annet medlem eller eventuell leietaker. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Et medlem kan bare møte med en fullmakt.

7.3 Årsmøtet behandler:
 • Årsmelding fra styret
 • Regnskap i revidert stand
 • Anvendelse av overskudd eller dekning av tap
 • Meddelelse av ansvarsfrihet for styret
 • Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent
 • Valg av styrerepresentanter blant foreningens medlemmer eller deres husstandsmedlemmer, en fra hver husgruppe som er på valg.
 • Valg av en revisor blant foreningens medlemmer

7.4 Det velges en møteleder til å lede årsmøtet og en referent. Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert sendes samtlige medlemmer.

7.5 Styremedlemmene velges for to år av gangen. Revisor velges for ett år. Styremedlemmene velges ut fra et rotasjonssystem og er forpliktet til å motta valg til styret. En som har vært i styret, ikke kan pålegges nytt styreverv før hele husrekken har vært i styret. Rotasjonssystemet startet med år 2016. Oversikt over hvem som har vært i styret ligger på denne linken.

7.6 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, jfr §§ 6.3, 12 og 13, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Votering skal skje skriftlig dersom en av de stemmeberettigede forlanger det. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt.

7.7 Revisor rapporterer direkte til årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 1/3 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.
9.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut.
10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg på første møte etter årsmøtet og fordeler selv funksjoner i styret. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.

10.2 Styret skal:
 • iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
 • stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder forvaltning av velforeningens eiendeler / eiendom og kontroll med foreningens økonomi
 • etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
 • representere foreningen utad
 • sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives


10.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for foreningen, herunder salg av fast eiendom.
Styrets leder eller nestleder sammen med ett styremedlem signerer på vegne av foreningen.

10.4 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres.
Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Utover dette har medlemmene ikke rett til løpende innsyn i styrets arbeid mellom årsmøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.

10.5 Styret er beslutningsdyktig når 4 styremedlemmer, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette medlemmet har særinteresser.
11.1 Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.

11.2 Styret har ansvar for at regnskapet blir ført.
12.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet.
13.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, å vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om noe valg foretas.

13.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme.
I den utstrekning disse vedtektene ikke inneholder avvikende bestemmelser, skal lov om sameie av 18. juni 1965 nr. 5 komme til anvendelse.