Meny

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Fremmøte og stemmeberettigede
 4. Årsmelding 2023/24
 5. Årsregnskap 2023 og dekning av underskudd
 6. Utbedring av støttemur og fortau ved Konvallstien nr 41 og 45 samt Botaniker Resvollsgate 76, samt bedring av garasjeadkomst største garasjeanlegg
 7. Budsjett og ordinær medlemskontingent for 2024
 8. Innkomne saker/forslag
 9. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret – valg av nye styremedlemmer og revisor
 10. Om bilkjøring og parkering inne på feltet

Informasjon

 • Sted: Stokka kirke
 • Dato: 21. mars 2024
 • Tid: kl 19:00-20:30
 • Org.nr: 916 371 659
 • Kontonr: 3201.09.34124
 • Stemmerett 1 pr boenhet
 • E-post: styret@konvallstien.no


Protokoll

1. Godkjenning av innkalling
Det kom ingen innsigelser mot innkallingen og er da godkjent

2. Valg av møteleder og referent
Ordstyrer: Egil Mathisen
Referent: Stig Walberg

3. Fremmøte og stemmeberettigede
13 fremmøtte husstander
0 husstander hadde gitt andre fullmakt til å stemme

4. Årsmelding 2023/24
Årsberetningen ble gjennomgått av styret v/Egil Mathisen.

Ingen kommentarer til dette, med unntak av at familien Illguth har 40 år med flaggheising og ikke 30. De fikk en påskjønnelse som takk for innsatsen.

5. Årsregnskap 2023 og dekning av underskudd
Regnskapet for 2023 ble gjennomgått og godkjent.

6. Utbedring av støttemur og fortau ved Konvallstien nr 41 og 45 samt Botaniker Resvollsgate 76, samt bedring av garasjeadkomst største garasjeanlegg
Styret v/Egil Mathisen orienterte om utbedringen og avsetningen i budsjettet.

7. Budsjett og ordinær medlemskontingent for 2024
Styret v/Egil Mathisen redegjorde for de to alternative budsjettene, hvor det ene er lagt opp til 2000,- i medlemskontingent og ett med økning til 3000,-. Fristen for å betale den årlige kontingenten er satt til 1. juni og det ble presisert at den som eier huset på forfallsdato er ansvarlig for innbetalingen.

- 6 husstander stemte for å opprettholde medlemskontingent på 2000,-
- 7 husstander stemte for å øke medlemskontingenten til 3000,-
- 0 husstander stemte blankt
- 37 husstander hadde ikke møtt eller ikke levert fullmakt til andre

Medlemskontingenten for 2024 blir dermed på 3000,- og fristen for å betale dette er 1. juni. Nærmere informasjon kommer fra kasserer.

8. Innkomne saker/forslag
Styret har ikke mottatt noen saker/forslag.

9. Meddelse av ansvarsfrihet for styret og valg av nye styremedlemmer og revisor
Årsmøte hadde ingen innsigelser i forhold til å gi avtroppende styre ansvarsfrihet.
Følgende styremedlemmer trer ut av styret: Egil Mathisen (styreleder), Jonathan (kasserer) og Marianne (styremedlem som har flyttet)

Følgende nye styremedlemmer var foreslått og ble valgt inn:
Alfred Austbø (husrekke B - nr. 34)
Liridon Topalli (husrekke C – nr. 14)
Åse B (husrekke F – nr. K37).
Valgt for perioden frem til årsmøtet i 2026.

Avtroppende kasserer Jonathan ble valgt til revisor.

10. Eventuelt
Om bilkjøring og parkering inne på feltet: Styret mottar jevnlig tilbakemeldinger både på bilkjøring og parkering på feltet. Det presiseres igjen at det er IKKE tillatt å kjøre inn på feltet, med unntak av nødvendig transport. Det presiserer også at det er IKKE tillatt å parkere på feltet. Dette i henhold til vedtak i Stavanger kommune som er gjort for feltet.