Agenda

 1. Godkjenne innkallingen
 2. Godkjenne de fremmøtte representantene
 3. Velge ordstyrer og referent
 4. Årsberetning
 5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap
 6. Budsjettforslag 2019
 7. Gjennomgang innkomne saker
 8. Valg av nye styremedlemmer
 9. Valg av revisor
 10. Eventuelt
Frist for innsending av innkomne saker:
Hvis noen har saker som en ønsker at årsmøtet skal behandle, så er frist for innsending mandag 18. februar 2019.

Informasjon

 • Sted: Stokka kirke
 • Dato: 6. mars 2019
 • Tid: kl 20:00
 • Org.nr: 916 371 659
 • Kontonr: 3201.09.34124
 • Stemmerett 1 pr boenhet


Protokoll Årsmøte Konvallstien 2019Sak 1 Godkjenne innkalling

Innkallingen ble godkjent.

Sak 2 Godkjenne de fremmøtte representantene

14 fremmøtte husstander med en stemme pr boenhet.

Sak 3 Valg av ordstyrer og referent

Børge Andreassen ble valgt som ordstyrer og Trine Tande som referent.

Sak 4 Årsberetning

Årsberetningen ble gjennomgått av Styret v/Børge Andreassen. Det er blitt avholdt tre styremøter og et allmøte (knyttet til nytt el-anlegg i garasjene.) Videre har det blitt avholdt to dugnader. Hovedfokus for styret har vært tilbakestilling av eiendomsstripe mot Botaniker Resvollsgate nr. 66 og oppgradering av det elektriske anlegget i garasjene.
Årsberetningen ble godtatt.
Kristoffer Gjøsund og Thomas Larssen redegjorde for den siste kontakten med Rogaland Elektro, Lyse og kommunen knyttet til fremdriften av el-anlegget. Vi har tidligere fått vite at det er en ny støtteordning for Borettslag og Sameier i tilknytning til innføring av ladeanlegg. Konvallstien Velforening har søkt, og kommunen hørtes positiv ut. Nå har kontaktpersonen imidlertid opplyst om at Velforeninger ikke er ment å komme inn under denne nye ordningen. Dette betyr at vi trolig ikke kan regne med noen økonomisk støtte. Det vil i så fall bare bli en bonus. Det er Velforeningen som eier grunnen som garasjene står på, og den enkelte har en særlig bruksrett. Kristoffer G. (i en overgangsperiode) og Thomas L skal ha den videre dialogen med kommunen og forsøke å argumentere for at vi som Velforening med 50 husstander bør tas i betraktning.
Ellers har trafikk-situasjonen på feltet vært diskutert i Styret i løpet av året. Det er gjerne eksterne biler som f.eks. budbiler som kjører fort. Vi oppfordrer alle til å kjøre svært forsiktig inne på feltet. Minner om at lading i garasjene av el-bil/hybridbil direkte i stikkontakt uten egen kurs, er brannfarlig. Det kom inn spørsmål om tidsplan for ferdigstillelse av det nye anlegget. Vanskelig å vite da det først må legges ny ledning (Lyse) fram til oppgradert inntakspunkt i garasjene. Rogaland Elektro venter på Lyse. Når det er klart vil det ta relativ kort tid for dem (liten periode vi ikke kan bruke garasjene).
Pr. i dag er det 17 som har oppgitt at de ønsker å kunne knytte seg til anlegget, skaffe seg seg egen boks for el-bil-lading. Det kom også spørsmål om den tekniske løsningen. Det er blitt opplyst at det vil være en god teknisk løsning. Anlegget skal være kraftig nok til at 50 husstander lader samtidig. Laderne er smarte, men vet ikke om de «følger» strømprisen. Zaptech utformer en løsning. Det vil være en database der en fra styret har oversikt over alle, mens hver og en husstand kun har oversikt over sitt eget forbruk.

Sak 5 Gjennomgang og godkjenning av regnskap

Regnskapet for 2018 ble gjennomgått og godkjent.

Sak 6 Budsjett 2019

Det er budsjettert med et underskudd på 161 400 for neste år.
«Lyse-kostnaden» er usikker, og det er ikke tatt med noe kommunal støtte i budsjettet. Når det gjelder det private forbruket m.h.t. elektrisitet i fellesanlegget så kan det se ut som det kan ha vært et vesentlig avvik mellom faktisk forbruk og det som er innmeldt (betalt for) sist år. Kr. 11 300 er innbetalt, mens den reelle kostnaden for strømforbruket har vært kr 31.000. Dette betyr et «avvik» på kr 18.700. Det vil det bli en helt annen kontroll på etter at et nytt anlegg er på plass, det vil nok ikke være mulig.
Det er en generell oppfordring om ikke å forsøke å lade direkte i stikk-kontakt i garasjen. Meld fra om du oppdager noen som lader direkte.

Sak 7 Innkomne saker

Det er kun meldt inn en sak. Dette er en sak knyttet til trafikksikkerheten på feltet. Det dreier seg om en el-bil som kjører om morgenen, som barna ikke hører, og farten til noen av budbilene. Årsmøtet oppfordrer nok en gang beboerne om minst mulig kjøring på feltet.

Sak 8 Valg av nye styremedlemmer

Følgende styremedlemmer trer ut av styret; Børge Andreassen, Elisabeth Lauvnes, Lisbeth Reinhardt og Kristoffer Gjøsund. Ingen har meldt seg til oppgavene så vi trakk følgende styre. Kristina Calder nr. 20., Kjetil Strand nr. 27, Sissel Thuen nr. 33, og Erlend Revheim nr. 40.

Sak 9 Valg av revisor

I mange år har Ørjan Berven tatt oppdraget som revisor, men nå var han klar til å gi stafett- pinnen til en annen. Vi benytter sjansen til å takke Ørjan for lang og tro tjeneste.
Alfred Austbø har meldt seg inn frivillig og ble godkjent.

Sak 10 Eventuelt

Dette er ikke en innmeldt sak, men styret oppfordres til å ta tak i saken om forlengelse av eiendomsstripen mot Botaniker Resvollsgate nr. 66. Et styremedlem bør ha ansvaret for å følge opp denne saken overfor kommunen. Det har vært diskutert asfaltering av vår stripe, men det er blitt besluttet å vente med dette til Lyse er ferdig å grave, også med tanke på økonomien. Det foreligger et tilbud på kr. 30.000,-. Dersom vi skal ta kostnaden med å asfaltere bør vi fylle på andre steder på feltet samtidig. Det blir opplyst at det er noen steder det bør utbedres; hull ved kom-lokk etc.

Arrangering av dugnader:
Det ble foreslått at de to faste dugnadene (vår og høst) ble forbeholdt luking, raking og klipping. Siden det er en del pensjonister, kan disse få oppgaver med å gjøre/ ha ansvaret for større ting når været tilsier det. For de som har gode ideer til oppgaver på dugnaden, oppfordres det til å svare dugnadsansvarlig når det sendes ut ønske om innspill.

Lekeplassene:
Den ene lekeplassen er grei, men vippa på den andre må repareres eller fjernes. Dersom vi ønsker å oppgradere disse bør vi gjerne gjøre det litt skikkelig. Kanskje bytte underlag m.m. I og med at vi har flere større utlegg for fremtiden kunne det kanskje vært en ide å ta opp et lån. Styret har vært i kontakt med banken som oppgir at flere velforeninger gjør dette. Foreningen kan eventuelt nedbetale i løpet av en 8-10 års periode. Dette blir mer rettferdig, enn at alle nå skal betale inn en stor engangssum. Da vil også de fremtidige medlemmene være med å betale. Styret bør også sjekke med kommunen om støtte. Flere barnehager i området og andre i nærområdet benytter lekeplassene. Sikkerhet er også et mulig argument for støtte.