Agenda

 1. Årsberetning
 2. Gjennomgang og godkjenning av regnskap
 3. Budsjettforslag 2018
 4. Valg av nye styremedlemmer
 5. Valg av revisor
 6. Salg av eiendomsstripe ved Botaniker Resvollsgate 66
 7. Videre oppfølging av trafikksituasjonen på området
 8. Eventuelt
Frist for innsending av innkomne saker:
Hvis noen har saker som en ønsker at årsmøtet skal behandle, så ønsker vi tilbakemelding innen lørdag 3 mars.

Informasjon

 • Sted: Stokka kirke, kirkestuen
 • Dato: 14. mars 2018
 • Tid: kl 20
 • Org.nr: 916 371 659
 • Kontonr: 3201.09.34124
 • Stemmerett 1 stemme pr boenhet


Protokoll Årsmøte Konvallstien

Totalt 21 husstander var representert.
Møtet ble ledet av Styret v/Jan Christian Kerlefsen.


Varsel og innkalling

Ble gjennomgått og godkjent.

1 Årsberetning

Ble gjennomgått og godkjent.

2 Regnskap

Ble gjennomgått og godkjent.

3 Budsjettforslag

Ble gjennomgått og godkjent.
Det ble kommentert at vi kan forvente høyere dugnadskostnader i forbindelse med blomsterbedene ved vestre parkeringsplasser. I samme anledning ble det diskutert evt. fjerning av trær og at dette kan føre til mindre skjerming mot vind. Dugnadsgruppen vil vurdere disse tingene.

4 Valg av styremedlemmer

Inger Strass ble valgt inn i styret i 2017. Hun har bedt om fritak og har ikke møtt på styremøter. Årsmøtet besluttet at det velges nytt medlem fra husgruppe E. Dette vil også være med på å sikre kontinuitet i styret da det skiftes ut tre av syv medlemmer i 2018, og fire av syv i 2019, osv.

Elisabeth Lauvnes, Kristoffer Gjøsund, Børge Andreassen og Lisbeth Reinhardt fortsetter i styret i 2018.
Inger Strass, Kristin Hatleskog og Jan Christian Kerlefsen trer ut av styret og blir erstattet av:
 • Husgruppe D: Konvallstien 15, Gyda Bloch Thorsen (stilte til valg)
 • Husgruppe B: Konvallstien 28, Thomas Larsen (ved trekning)
 • Husgruppe E: Konvallstien 7, Trine Tande (ved trekning)


5 Valg av revisor

Ørjan Berven ble valgt for en ny periode.

6 Salg av eiendomsstripe ved Botaniker Resvollsgate 66

Styret la frem et forslag om å selge eiendomsstripen langs Botaniker Resvollsgate 66. Forslaget ble nedstemt. Årsmøtet ønsker at vi bruker anledningen til å finne løsninger for å gjøre krysset og veien langs garasjene mer trafikksikkert. Det nye styret vil involvere kommune og eierne av Botaniker Resvollsgate 66 til å se på alternative løsninger. Viktig at det blir gitt tilbakemelding til eierne av Botaniker Resvollsgate 66.

7 Trafikksituasjonen på området

Jan Christian ga en oppdatering av trafikksituasjonen og de tiltak som er gjennomført. I diskusjonen etterpå, kom det frem at det er mindre kjøring på området.
Selv om det fortsatt er garasjer som står ubrukt, er det flere som bruker garasjene til bilparkering. Dette gir seg også utslag i at færre biler må parkere i Botaniker Resvollsgate.
Det vil ikke bli ytterligere oppfølging fra velforeningen av ulovlig parkering i gaten eller på eiendommene.

I diskusjonen ble følgende punkter også kommentert og diskutert:
 1. Mulighet for utleie av garasjer som ikke blir brukt. Dette håndteres evt. av den enkelte beboer.
 2. Noen garasjeporter står åpne. Dette gjør at katter/rotter lettere kommer seg inn i anlegget, og at anleggene er mer utsatt for innbrudd. Ref. tidligere hendelse.
 3. Viktig å unngå parkering på snuplassene og ved slusen, da dette medfører farlige situasjoner med biler som ikke får snudd, og dermed må rygge ut.
 4. Parkering som blokkerer gangstien til Sandal, gjør at sykler med barneseter og tilhengere har problemer med å passere.
 5. Det oppfordres fortsatt til å begrense kjøring til eiendommene, både av beboere, besøkende og håndverkere.


8 Eventuelt

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt, men avslutningsvis ble det en diskusjon om strøing og feiing. Alle beboere oppfordres til å sørge for at det er strødd langs egen eiendom, og at det feies når isen er forsvunnet.