Agenda

 • 1. Årsberetning
 • 2. Gjennomgang og godkjenning av regnskap
 • 3. Budsjettforslag 2017
 • 4. Valg av nye styremedlemmer
 • 5. Valg av revisor
 • 6. Foreslått vedtektsendring
 • 7. Trafikksituasjonen på området
 • 8. Rotteplager - behov for nye tiltak?

Informasjon

 • Sted: Stokka kirke, kirkestuen
 • Dato: 23. mars 2017
 • Tid: kl 19-20
 • Org.nr: 916 371 659
 • Kontonr: 3201.09.34124
 • Stemmerett 1 stemme pr boenhet

Protokoll Årsmøte Konvallstien

Totalt 14 hustander var representert på årsmøte.
Møtet ble ledet av styret ved Jan Christian Kerlefsen


1 Årsberetning

Ble gjennomgått og godkjent.

2 Regnskap

Ble gjennomgått og godkjent.

3 Budsjettforslag

Ble gjennomgått og godkjent.

4 Valg av styremedlemmer

Jan Christian Kerlefsen og Kristin Hatleskog var ikke på valg.
Lars J. Myklathun, Johan Brekke, Jan Finjord, Tor Inge Fossan og Wegard Matre trer ut av styret.
Husgruppe A: Elisabeth Lauvnes, Konvallstien 44, erstatter Tor Inge Fossan
Husgruppe F: Kristoffer Gjøsund, Konvallstien 39, erstatter Lars J. Myklathun
Husgruppe G: Børge Andreassen, Konvallstien 23, erstatter Wegard Matre
For husgruppene C og E, ble følgende husstander valgt ved loddtrekning: Husgruppe C: Konvallstien 16, erstatter Jan Finjord Husgruppe E: Konvallstien 5, erstatter Johan Brekke

5 Valg av revisor

Ørjan Berven ble valgt for en ny periode.

6 Vedtektsendring

Den foreslåtte vedtektsendringen ble enstemmig godkjent.

7 Trafikksituasjonen på området

Wegard redegjorde for trafikkgruppens arbeid. Det ble lagt vekt på to hensyn som beboerne må forholde seg til.
 • 1. Lover og regler
  Det er ikke lov å parkere på egen eiendom, og det er forbudt å parkere i gatene inne på boligfeltet. Unødvendig og hensynsløs bruk av lydsignal er forbudt, det samme er tomgangskjøring. Dette er ikke spesielle regler for velforeningen, men reguleres av lover og kommunens planverk.
 • 2. Hensyn til andre beboere
  Utstrakt kjøring (bl.a. som konsekvens av parkering på egen eiendom), tomgangskjøring, parkering og bruk av lydsignal inne på feltet, er til sjenanse og bry for andre beboere. I tillegg medfører økt trafikk også økt fare for trafikkulykker.
Det ble en engasjerende diskusjon på møtet. Diskusjonen ble oppsummert med at en må forholde seg til lover og regler, og ellers tenke gjennom hvordan en kan bidra til et trafikksikkert og hensynsfullt bomiljø. Det må selvsagt være ok å kjøre inn til husene for å laste av varer og unger ved behov. I tillegg ble mange kjente og tidligere nevnte punkter listet opp:
 • Garasjene skal brukes til parkering av bil.
 • Rygg helt inn på parkeringsplassene, slik at en ikke står i veien for garasjene.
 • På de ytterste parkeringsplassene, stå slik at en ikke sperrer veiene.
 • Kjøring på feltet skal foregå i gangfart.
 • Hold hekker så lave at de ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.
 • Gi beskjed til håndverkere, postbil og andre som kjører uforsvarlig.


8 Rotteplager - behov for nye tiltak?

Det ble en diskusjon rundt mulig rotteplage. I diskusjonen kom det ikke frem noe nytt siden saken ble diskutert på forrige årsmøte. Konklusjonen om at undersøkelser og tiltak er den enkelte husstands ansvar, blir derfor fortsatt gjeldende. Styret vil kontakte kommunen for å forstå hvor langt deres ansvar strekker seg.